فرم ثبت اطلاعات اشخاص حقوقی و حقیقی

متقاضی گرامی، ضمن قدردانی از همراهی شما خواهشمند است در راستای بهبود فرآیند خرید و تنظیم قرارداد، فرم ذیل را تکمیل و پس از تایید به همراه رونوشت اسناد و مدارک مورد نیاز به این واحد ارسال فرمایید.

پیشاپیش از حسن همکاری شما کمال تشکر را داریم.